วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้ม ตุลาคม 2556

17 ตุลาคม 2556 ร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ณ บ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงดาว ทั้งหมู่บ้านเป็นพี่น้องลีซอราว 90 ครัวเรือน 400 กว่าคน ประอบอาชีพหลักด้านการเกษตรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / ถั่ว ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่และสุกรแทบทุกหลังคา แต่ไม่พบว่ามีการเลี้ยงโค - กระบือ

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรบ้านนาเลา 1/2556

7 ธันวาคม 2555 บูรณาการร่วมทีมงานศูนย์ปฏิบัติงานฯฟ้าสวย เพื่ออบรมเกษตรกรของบ้านนาเลาเก่า และนาเลาใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงดาว ด้านการเลี้ยงไก่ . สุกร . อาหารสัตว์ และยาสัตว์ เป็นหมู่บ้านพี่น้องลีซอทั้งหมด ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงไก่และสุกร ไม่มีการเลี้ยงโค-กระบือ มีการปลูกข้าวโพด . ถั่วลิสง , ถั่วดำ หมู่บ้านมีปัญหาเรื่องน้ำดื่ม-น้ำใช้ ที่ซึ่งต้องซื้อหรือนำมาจากแหล่งน้ำของบ้านฟ้าสวย อุณหภูมิคืนที่ผ่านมาประมาณ 12 C ทัศนียภาพที่มองเห็นดอยหลวงที่สวยงามอีกมุมมองหนึ่ง จากการเดินเยี่ยมบ้านแต่ละหลัง ได้พบผู้เฒ่าอายุ 85 ปี ซึ่งอาวุโสที่สุดในบ้านนาเลาใหม่ กำลังทำอาหารมื้อเช้า ซึ่งยังดูสุขภาพแข็งแรง

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรฟ้่าสวย 2/2555

12 มิถุนายน 2555 ดำเนินการร่วมคุณชัยเจริญ นิติคุณชัย และทีมงาน อบรมเกษตรกรในโครงการฯด้านกองทุนอาหารสัตว์ / ยาสัตว์และฝึกทักษะการป้องกันโรคสัตว์ด้วยตนเอง จากการศึกษาพื้นที่หมู่บ้านพบว่ามีประชากรสัตว์ไก่พื้นเมืองผสมไก่กระดูกดำมากที่สุด ส่วนการเลี้ยงสุกรจะพบว่ามีการเลี้ยงอยู่ในคอกทั้งแบบบนพื้นดินและแบบยกพื้น ถือเป็นการสร้างรากฐานด้านปศุสัตว์ที่ดีอีกแห่งหนึ่งในอนาคต

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อบรมเกษตรกร 240854

24 สิงหาคม 2554 ร่วมอบรมและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อแนะนำส่งเสริม และรับทราบปัญหาของพื้นที่

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

อบรมเกษตรกร 2554

อบรมเกษตรกรของบ้านฟ้าสวย ในด้านการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า